За платформата

Какво целим чрез разработване на иновативния онлайн инструмент?

1 Създаване на подходяща среда, в която публичният, частният сектор и гражданското общество да работят заедно и отговорно за развитието на Ботевград. Това допълнително ще засили възможностите, но също така и задълженията на заинтересованите страни от частния сектор, ще повиши осведомеността и ще мобилизира и капацитета на местните общности и възможностите им за участие в управлението на града

2 Увеличаване на осведомеността и познанията на гражданите на община Ботевград за водените от местната власт политики в сферите данъци и такси, градска среда и екология, здравеопазване, култура и образование, местна икономика, спорт и туризъм, социални въпроси и др.;

3 Насърчаване на активността на гражданите при формулирането, изпълнението и мониторинга на политики и законодателство в посочените сфери, включително чрез предоставяне на възможност за отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги;

4 Повишаване взаимодействието между администрацията, гражданите и бизнеса/ създаване на устойчиво взаимодействие между заинтересованите страни и идентифициране на споделени цели за местно развитие;

5 Подобряване на регулаторната и социално-икономическата среда в резултат на по-открито и отговорно управление.

6 Повишаване на гражданската осведоменост чрез споделянето на разбираема и лесно достъпна информация за различни фактори, влияещи на бъдещето на града, включително информация за ключови местни инициативи и планове на общината и добри практики за градско развитие;

Онлайн платформата ще предостави възможност за:

1 Свързване на активни хора, които да генерират идеи и общи действия за развитие на общностите в рамките на община Ботевград;

2 Градивни дискусии между граждани, бизнеса и представители на местната администрация, свързани с проблеми и предложения по  значими социално-икономически въпроси и последващи общи действия  за решаването им;

3 Комуникиране и последващи общи действия за интегрирано градско развитие, обхващащо секторите данъци и такси, градска среда и екология, здравеопазване, култура и образование, местна икономика, спорт и туризъм, социални въпроси и др.;

4 Обсъждане и формулиране на съвременни концепции и предложения, свързани със социалната, икономическата, културната и урбанистична динамика на развитие на нашия град;

5 Създаване на визия за развитието на Ботевград с активното включване на всички заинтересовани страни;

6 Моделиране на решения за устойчиво развитие чрез активно гражданско включване;

7 Улеснена комуникация между граждани и представители на община Ботевград по всяко време и без разходване на личен ресурс;

8 Създаване на събития и срещи за иницииране на активно взаимодействие между граждани, с цел реализиране на нови идеи и практики в ежедневието ни;

9 Изследване на чуждестранни практики за активно гражданско участие в местното управление;