За проекта

Проектът „Активни граждани за добро управление на община Ботевград. Онлайн платформа “Диалози за бъдещето на Ботевград“ е фокусиран върху създаване на среда за устойчиво взаимодействие между широката общественост, НПО, бизнеса и местната власт за открито и прозрачно управление.  За тази цел  проектът предлага на гражданите, бизнеса, местните общности и други заинтересовани лица иновативен инструмент – онлайн платформата „Диалози за бъдещето на Ботевград“ за активиране на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики в община Ботевград чрез инициирането на диалози за бъдещето на града, които рисуват картина на Ботевград днес и Ботевград на утрешния ден.

Основните дейности по проекта включват:

1. Провеждане на социологическо проучване за готовността на гражданските общности на територията на община Ботевград за участие в местното административно управление чрез онлайн платформа. От резултатите на проведеното проучване бяха направени препоръки за необходимите характеристики на онлайн платформата, която да отговаря на нагласите, готовността и капацитета на гражданското общество и бизнеса за участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на 5 политики на местната власт в Ботевград.

2. Разработване на уеб-базирана платформа „Диалози за бъдещето на Ботевград“ със следните функции за повишаване на активността на гражданите и бизнеса при формулирането, изпълнението и мониторинга на политики и законодателство на местно ниво:

* Социално-информационна функция с възможност за децентрализирана комуникация – информиране, споделяне на документи (текст, изображения, видео и др.), коментиране и гласуване/оценяване на съдържание (напр. статии, коментари и изображения), докладване на проблеми, свързани с конкретни общности, създаване на събития.

* Дискусионна функция – осигуряването на възможността на жителите на общността да обсъждат планирането и изпълнението на общественозначими проекти с представители на своята общност и с представителите на местната власт, да отправят препоръки и коментари за подобряване процесите по предоставяне на публични услуги, да провеждат обсъждане/диалог между гражданите и вземащите решения на сценарии и предложения за градско развитие, да формират позиции, да организират застъпнически кампании.

* Функция по наблюдение и мониторинг за укрепването на капацитета за осъществяване на граждански мониторинг върху работата на местните власти, наблюдение и контрол за законосъобразност върху издаваните нормативни актове, решения и действия чрез предвидени инструменти за наблюдение и оценка, позволяваща класиране, оценка и гласуване на съдържание.

3. Кампания за представяне на уеб-базираната платформа “Диалози за бъдещето на Ботевград” пред широката общественост в община Ботевград и заинтересовани лица за повишаване на обществената осведоменост на гражданите относно възможностите и инструментариума, които ще предостави уеб-базираната платформа, за мониторинг и отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги и изпълнение на политики от страна на местната администрация, както и възможностите за партньорство между администрация, общественост и бизнес.

4. Отправяне на препоръки от НПО, бизнеса и други заинтересовани страни към процеса на формиране, осъществяване и мониторинг на  политики в община Ботевград

В резултат от изпълнението на проекта ще бъдат изготвени  и отправени препоръки към местната администрация от страна на гражданите, НПО и бизнес към процеса на формиране, осъществяване и мониторинг на 5 вида политики, реализирани на територията на Община Ботевград.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата стойност на предоставената безвъзмездна финансова помощ е 89 640 лева. Водещ партньор е МИГ Ботевград, а фондация „Съвременност” – партньор. Проектът ще бъде реализиран в рамките на 24 месеца.