За нас

Сдружение „Местна инициативна група Ботевград“ /МИГ Ботевград/, водещ партньор по проект „Активни граждани за добро управление на община Ботевград. Онлайн платформа “Диалози за бъдещето на Ботевград“, е учредено на през 2016 г. Членският състав се състои от 37 членове, представители на местна власт, бизнес, НПО, физически лица, представляващи неформални граждански сдружения с интереси към туризъм, околна среда, родители на деца с увреждания; представители на ромския етнос, на селата на територията на общината, др./, земеделски производители. Това е неформално публично-частно партньорство между представители на различни сфери и общности, декларирали готовност да работят в полза на местното развитие. Tози човешки ресурс има потенциала да се включи в процесите на формиране, изпълнение и мониторинг на местната политика за ефективно и добро управление на принципа „Отдолу –нагоре“.

Работата на МИГ Ботевград е фокусирана към създаване на устойчиво развитие на територията и подобряване на благосъстоянието и качеството на живот на населението в община Ботевград с набор от методи за активно включване на местните граждани. Сдружение „Местна инициативна група – Ботевград“ инициира събития за провокиране на гражданите за участие в местното икономическо развитие: семинари за развитие на туризма на територията на община Ботевград, семинар за формиране на лидери; обучения, свързани с участието на гражданите в процесите за местно развитие, срещи с фокус групи и с жителите от села и град Ботевград за проучване и обсъждане на проблеми, потребности и конкретни искания към местната власт; организиране на празнични събития и конкурси; проведено проучване и анализ с гражданите на община Ботевград за проблеми и потребности на населението, проблеми и оценка на работата на администрацията; изработена от експертите към МИГ Ботевград стратегия за Водено от общностите местно развитие.

Фондация “Съвременност” е създадена през 2003 г. като неправителствена организация, която играе важна роля в развитието на образователната и социалната политика на територията на община Ботевград. Фондацията е реализирала успешно редица иновативни проекти, които допринасят значително за растежа и социалното сближаване на местното общество. Основните усилия на организацията са насочени към укрепване на организационния и ресурсен капацитет на общинските власти, насърчаване на бизнес и туристическия потенциал на региона, повишаване на предприемачеството и подкрепа на рисковите общности, изграждане на партньорски мрежи и обмен на добри практики с други национални и международни организации. През последните години фондация “Съвременност” е ангажирана и натрупала опит в реализирането на проекти както като лидер партньор, така и като партньор, в следните тематични области: регионално развитие, младежко предприемачество, активно гражданство, оценка на икономическия и туристическия потенциал на трансграничния регион България-Сърбия; изграждане на капацитет на местната администрация и прилагане на електронно управление за подобряване на обществените услуги.

Основната дейност на организацията е да подпомага развитието, интеграцията и успешната реализация на младите хора и различните групи от населението в неравностойно положение.

Фондацията също така инициира създаването на местна група за действие – МИГ Ботевград и разработи Стратегия за развитие на община Ботевград, която има за цел да повиши капацитета и активното участие на местното население в процесите на подобряване на качеството на живот.