Рекапитулация за 2020 г.

На финала на проект „Активни граждани за добро управление на община Ботевград. Онлайн платформа „Диалози за бъдещето на Ботевград“, бихме искали да направим следната рекапитулация.

През 2020 г. над 250 граждани се регистрираха, от които 60 граждани участваха в новосъздадената платформа “Диалози за бъдещето на Ботевград“. Те споделиха своите идеи, оставиха коментари по отворените теми и дадоха своите позитивни и негативни гласoве за различни предложения.

Сред получените предложения бяха избрани 5, касаещи местни политики, които бяха разработени и входирани до съответните институции, а именно:

  1. Градска среда и екология – за поетапен ремонт и облагородяване на чешми на територията на Ботевград.

Предложение за ремонт  и облагородяване на чешмите на ж.к. „Васил Левски“, на ул. “Любен Каравелов“ при ОУ „В. Левски“ и подмяна на чешмата на площад „Динко Илиев“ в гр. Ботевград (етап I).

Предложението е внесено за гласуване от Общински съвет Ботевград на 22.04.2020. Няколко месеца по-късно двете чешми са ремонтирани, а третата – подменена.

  1. Социална политика – “Предложение за промяна в правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ботевград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, посредством която заседанията на Общинския съвет Ботевград да се излъчват в реално време на интернет страницата на Община Ботевград”. Предложението е внесено за гласуване от Общински съвет Ботевград на 22.04.2020. На 30.12.2020г. се осъществи първата редовна сесия на ОбС Ботевград с излъчване на живо в интернет чрез онлайн стрийм в YouTube. В първите месеци на 2021г. предстои оптимизация и популяризиране на излъчванията на живо сесиите на ОбС Ботевград.
  2. Пътно движение – предложение за реорганизиране на пътното движение в града чрез еднопосочни улици: “Организация за лесно придвижване на пешеходци от единия край на града до другия”. Предложението е инициирано в платформата “Диалози за бъдещето на Ботевград” и фейсбук страницата към платфрмата “Диалози за Ботевград” от Калина Съйкова. Предложението е консултирано на среща с Цветелин Цветков, зам.-кмет на община Ботевград. Предстои организиране на среща с инициаторите на предложението и заинтересовани страни, на която да бъде обсъдена възможността за реорганизиране на пътното движение в града чрез еднопосочни улици, по конкретно на такива улици, които са в близост до по-големите детски градини в града.
  3. Пътно движение – предложение за поставяне на „легнали полицаи“ по ул. „Г.С.Раковски“, гр. Ботевград. След съгласуване с АПИ, тъй като тази отсечка е част от републиканската пътна инфраструктура, бе решено да се поставят две изкуствени пътни неравности – тип „спящ полицай“. Отсечката вече е завършена, а предложението – изпълнено.
  4. Предложение за въвеждане на услугата за онлайн плащане на данъци и такси в община Ботевград, внесено за становище до кмета на общината, с копие до Общински съвет Ботевград.

Предстои разработване на 2 предложения, свързани с административните услуги в Ботевград и участието на гражданите в разработването на Плана за интегрирано развитие на Община Ботевград, които ще предоставят на гражданите възможност да изразят мнения и предложения по изключително важни и широк диапазон от теми през платформата.

Въпреки, че тези числа не са маловажни, също толкова важно е да обърнем внимание върху това, което е по-трудно да се измери: въздействието или как платформата допринасят за промяната в общностите и местното управление.  Основните ни успехи през първата година на платфрмата се изразяват в това, че създадохме безопасно и достъпно пространство за споделяне на мнения и идеи онлайн, както и, че научихме важни уроци, основният от които е, че жителите не винаги виждат ефекта от усилията си за участие. В началото на процеса сме на реално управление отдолу нагоре, като реалното влияние на гражданите  в процеса на вземане на решения все още не е осезаемо. Предоставянето на гражданите на технологични инструменти за въздействие върху политическия процес не е достатъчно. Необходим е по-ангажиран подход, за да се максимизират потенциалните резултати.

Нашата мисия продължава да бъде да работим за укрепване на местната демокрация чрез използване на ангажираността на гражданите за повишаване на ефективността и легитимността на местното управление. Дефинирахме следните ключови елемента за подобряване вземането на решения на местно ниво:

* По-активно участие, което се изразява във включването на повече хора във вземането на политически решения, както и осигуряването на възможност за по-силно чуваемост и въздействие на изразената им позицията. Платформата „Диалози за бъдещето на Ботевград“ е проектирана като безопасно пространство за гражданите да изразяват свободно своите мнения и нейната лекота на ползване кара хората да се чувстват по-уверени в политическото си участие.

* По-голяма отзивчивост от страна на общинските служители. Ние предоставяме на общинските служители необходимите инструменти, чрез които да предоставят на гражданите ценна обратна връзка, да получат информация за желанията и нуждите на гражданите, да проектират процеса на участие и ефективно да управляват входящите идеи.

На добър час на платформата! Това е едва началото!

 

Споделяне

Вашият коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.