План и указания за стопанисване и разумно ползване на горите и земите на територията на община Ботевград

Общата площ на горските територии на община Ботевград е 26 692.0 ха. В тази площ влизат 20 446.9 ха към ТП ДГС Ботевград, 6 110.4 ха към ТП ДЛС Витиня и 134.7 ха поддържан резерват „Училищна гора“, който по Закона за защитените територии се стопанисва от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Лесистостта (отношението на площта на горските територии към общата площ) на общината е 51.4 %, което е сравнително висок процент (38.4 % средно за страната) и е добра предпоставка за участие по т.н. „горски мерки“ в Програмата за развитие на селските райони.

Най-голяма е площта на държавните гори – 21 032.6 ха /78.8%/. Те се стопанисват от ТП ДГС Ботевград и ТП ДЛС Витиня, териториални поделения на Северозападно държавно предприятие (СЗДП) гр. Враца, които извършват всички дейности, предвидени в горскостопанските планове.

Горите собственост на физически лица /частните гори/ са 3759.3 ха /14.1%/. В тях собствениците или упълномощени от тях лица извършват само дърводобив. Дейности като залесяване и защита на горите, за които трябва да се изразходват средства, в частните гори досега не са правени.

Горите, собственост на община Ботевград са 1646.2 ха /6%/. От общинските гори 626.9 ха, или 38.1% са горски територии и 1019.3 ха /61.9%/ са земеделски територии, придобили характеристика на гора. Това са бивши земеделски земи, непотърсени от собствениците си, които след изтичане на 10 – годишен срок от влизане в сила на плана за земеразделяне стават общинска собственост. Същевременно, след като не са извършвани земеделски дейности, тези площи са се самозалесили и са придобили характеристиките на гора.

За горите, собственост на община Ботевград има изготвен горскостопански план /през 2018 г./, който е в процес на приемане и утвърждаване. Дейности в общинските гори не се извършват. След приемане на горскостопанския план би могло да се организира дърводобивна дейност, но поради малкото предвидено ползване /около 1500 куб.м. годишно/, това може да бъде само за задоволяване на част от местното население с дърва за огрев.

Горските територии са в обсега на дейност и контрол на Регионална дирекция по горите (РДГ) – гр. София.

Горите в Република България се стопанисват и ползват по Закона за горите, приет от Народното събрание през 2011 г., изменян и допълван във времето.

Повече информация в приложения pdf файл: План и указания за стопанисване и разумно ползване на горите и земите на територията на община Ботевград

 

 

 

Споделяне

Вашият коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.