Нашите гори сa в нашите ръце

Горите са най-големият природен ресурс и безценно богатство на територията на община Ботевград, свързани с развитието на редица сектори. Стопанисването и устойчивото развитие на горите на нашата територия е обект на сериозни дискусии сред различни групи граждани и заинтересовани.

На местно ниво стартира проект „Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката по опазване, стопанисване и развитие на горите в община Ботевград“ по Оперативна програма „Добро управление“ /ОПДУ/, реализиран съвместно от фондация “Съвременност” и Сдружение “МИГ Ботевград”, който цели постигането на обществен консенсус за управлението и стопанисването на земите и горите от горския фонд в общината. Повече информация за проекта можете да прочетете тук.

Отварям темата и в тази платформа, където като граждани имаме възможност да изразяваме своите виждания и искания по отношение  на опазването, стопанисването и разумното ползване на горите на територията на община Ботевград. Участието на всеки от нас е от изключителна важност, защото одобрените от местната общественост искания ще могат да се вземат предвид при изработването на следващия ГП (горскостопански план), което ще е обект на граждански мониторинг впоследствие.

Споделяне

Вашият коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.